• Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z PN – 62/B-06250 oraz PN62/B10144 lub zgodnie z innymi szczegółowo określonymi w dokumentacji wymaganiami.
 • Grubość podłoża betonowego, rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości przewidywanych obciążeń.
 • Podłoża betonowe posadowione na gruncie muszą posiadać poziomą izolację przeciwwilgociową .
 • Klasa betonu: min.B25
 • Powierzchniowa wytrzymałość na odrywanie: min 1,5 MPA
 • Okres dojrzewania betonu: min.28 dni
 • Wilgotność wagowa betonu: max 5%
 • Równość powierzchni w dowolnym: max odchyl.+2/1m miejscu na odcinku łaty 2 m: max prześwit 5 mm/2m
 • Odchylenie od projektowanej rzędnej na całej długości i szerokości: max 5 mm
 • Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym.
 • Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi być usunięta .
 • Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań i ubytków, pył i luźne nie związane fragmenty muszą być usunięte.